Leje af klubbens lokaler.

Lokalet i klubhuset og Jollehuset kan lejes efter aftale til private formål under forudsætning, at klubben ikke selv skal benytte det til et arrangement.

Der er plads til ca. 50 personer i klubhuset og 30 i Jollehuset.

Reservation af klublokalet eller Jollehuset sker via e-mail til Lene Lohmann-Jørgensen (lene@boutiquelene.dk)

 

Lejen er 1500 kr. for Klublokalet og 500 kr. for Jollehuslokalet, for et døgn fra kl. 12.00 til 12.00 følgende dag (eller efter aftale). Lejen for Klublokalet i en 4 timers periode dag eller aften udgør 600 kr. I weekenden har klubbens medlemmer dog adgang til lokalerne fra kl. 11.00 og frem til kl. 14.00 under behørigt hensyn til evt. borddækning.

Udover lejen skal der indsættes et depositum på 3000 kr. (4 timer på 1000 kr.) for klubloka­let og 500 kr. for Jollehuslokalet, som tilbagebetales, hvis lokalet afleveres i godkendt stand.

Husk at tjekke i klubkalenderen om lokalet er ledigt.

Fredag og onsdag aften er klublokalet reserveret til Klubaften.

Leje og depositum for klublokalet og  jollehus lokalet indsættes på konto: Danske Bank konto: 1551 2492482.

Endelig låneaftale er først gældende når leje og depositum er betalt og der er kommet en lejeaftale med endelig accept fra klubben. Husk at mærke indbetalingen med lejers navn og hvilket lokale og dato for udlejning.

Rygning er forbudt i alle klubbens lokaler. Det er tilladt at ryge på klublokalets altan.

Betingelser for at opnå leje

Alle over 21 år, der har været medlem af Helsingør Sejlklub i minimum to år forud for dagen for leje og som ikke er i restance med kontingentbetaling, kan, efter forudgående aftale med den an­svar­­l­ige for lokalet, leje klublokalet og jollehuslokalet til private arrangementer. Arrangementer kan omfatte fester mm. for den nærmeste familie (ægtefælle/partner og børn under 26 år). Brugeren må således ikke låne lokalet ud til tredjemand, eller benytte det til tredjemands arrangementer. Deltagelse forudsæt­ter konkret invitation, og brugeren kan således ikke holde ”åbent hus” eller tilsvarende arrangemen­ter med offentlig adgang.

Bestyrelsen kan tillade udlejning til andre relaterede klubber. 

Køkkenfaciliteterne må ikke benyttes til produktion af mad, da de ikke er godkendt hertil.

Endelig låneaftale er først gældende når leje og depositum er betalt og der er kommet en endelig accept fra klubben – dvs når lejeaftalen er underskrevet.

 

Aflysning fra Klubbens side:

Bestyrelsen er berettiget til, i helt særlige tilfælde, at aflyse ethvert privat arrangement, såfremt klubben har behov for at benytte lokalet. I sådanne tilfælde tilbagebetales alene den erlagte leje og depositum. Sejlklubben hæfter ikke for lejers udgifter eller tab af nogen art i forbindelse med en aflysning.
Aflysninger skal i videst muligt omfang undgås, og skal meddeles låneren inden 60 dage før den aftalte lejedato.

I lejeperioden

Lejeren skal være tilstede under hele arrangementet.

Lokalet kan disponeres fra kl. 12 og lokalerne skal afleveres i ryddet og rengjort stand næste dag kl. 12.00, med mindre andet er aftalt med administrator.

Der skal udvises størst mulig respekt for lokaler, installationer, inventar og service samt overfor havnens og klubbens øvrige bygninger. Al støjende adfærd skal undgås. Lejer hæfter for eventuelle skader som lejer eller dennes gæster måtte forvolde. Hvis disse ordensregler for brug af klubbens lokaler ikke overholdes, er bestyrelsen når som helst berettiget til at stoppe ethvert arrangement og sende gæsterne bort. Lejeren er således forpligtiget til at efterkomme bestyrelsens anvisninger og påbud.

1.     Viskestykker, håndklæder, duge og andre fornødenheder medbringes af lejer. Rengøring af de anvendte lokaler udføres af lejer efter brug. Dette omfatter: Støvsugning og rengøring af køkken og toiletter. Gulvene må ikke vaskes medmindre der er større synlige pletter. Rengøringsartik­ler forefindes på dametoilettet.

2.     Al service vaskes op af lejer og sættes på de anviste pladser. Vaskemaskinen tømmes.

3.     Al inventar rengøres af lejer og placeres som angivet på indretningsplanen, som hænger på væggen ved indgangsdør.

4.     Alt affald - inkl. cigaretskod og aske fra balkonen - skal fjernes af lejer, og der isættes ny affaldssæk i affaldsstativerne i køkken og klublokale.

5.     Affaldscontainere ved Restaurant Kaj og Havnegrillen må ikke benyttes af lejer. Der findes offentlig flaskecontainer, papircontainer og affaldscontainer på pladsen bag havnekontoret.

6.     Mangelfuld oprydning og rengøring udbedres af sejlklubben for lejers regning og fradrages i indbetalt depositum.

7.     Udleverede nøgler afleveres straks efter endt brug.

 

Ovenstående betingelser er ubetinget gældende, medmindre brugeren i helt særlige tilfælde har truffet anden aftale med Ungdomsudvalget, Bestyrelsen eller administrator.

Administrator  Lene Lohmann-Jørgensen kan evt. kontaktes på tlf. 23610033.

Sponsors