Download sejladsbestemmelserne for Onsdagssejlads 2024

Onsdagsejladsbestemmelser2024.docx


Onsdagssejlads

Helsingør Sejlklub
2024


SEJLADSBESTEMMELSER


Alle sejlbåde kan deltage du behøver ikke at være medlem af en sejlklub. Der er ingen betaling for deltagelse. Du melder dig blot til på Helsingør sejlklubs hjemmeside. Har du målebrev til båden bruges dette som grundlag for handikap beregninger. Hvis du ikke har et målebrev vil du blive tildelt et handikap.   SPONSOR: Kronborg Marine Ba°dsalg    REGLER 

1.1     Kapsejlende ba°de sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter. 


1.2    Hvis en deltagende båd ikke har kendskab til kapsejladsreglerne, men gerne vil deltage i sejlesen, kan denne båd sejle efter De Internationale Søvejsregler (IRPCAS) og skal fører nationalitetsflag, således at andre både kan se dette. 


    MEDDELELSER TIL DELTAGERNE 

Meddelelser til deltagerne vil blive oplyst til deltagerne ved skippermødet afholdt i klubben på° dagen, og slået op på° den officielle opslagstavle, der er placeret på° 1. sal i klubhuset. 


2.1     Lille skippermøde 

Skippermøde afholdes i klublokalet 75 min før dagens sejlads. Der vil blive talt om hvilken bane der sejles.


2.2     Dommere 

Der er i år fast dommerbesætning til Maja. Banelederen vil aktivt kommunikere på VHF Kanal 72. Her vil startprocedurer blive kaldt.  


    ÆNDRINGER I SEJLADSBESTEMMELSERNE 

Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive adviseret via mail og Sejladsbestemmelses ændringer udgivet på klubbens hjemmeside. 


    SIGNALER, DER GIVES PA° LAND 


4.1      Signaler, der gives på° land, vil blive hejst på° signalmasten, der sta°r ved klubhuset. 


4.2      Når Svarstanderen vises på° land, erstattes ‘1 minut’ med ‘ikke mindre end 60 minutter’ i kapsejladssignalet Svarstander. 


    TIDSPLAN 


Dato:

Start form:

Første varslingssignal:

Onsdag 01-05-24

Respitstart

Første startende båd kl. 18:30

Onsdag 08-05-24

Fællesstart

Varselssignal kl. 18:25

Onsdag 15-05-24

Fællesstart

Varselssignal kl. 18:25

Onsdag 22-05-24

Fællesstart

Varselssignal kl. 18:25

Onsdag 29-05-24

Fællesstart

Varselssignal kl. 18:25

Onsdag 05-06-24

Respitstart

Første startende båd kl. 18:30

Onsdag 12-06-24

Der sejles ikke denne onsdag grundet SR23

Onsdag 19-06-24

Fællesstart

Varselssignal kl. 18:25

Onsdag 26-06-24

Fællesstart

Kl. 17:55

Juli Sommerferie

Onsdag 07-08-24

Respitstart

Første startende båd kl. 18:30

Onsdag 14-08-24

Fællesstart

Varselssignal kl. 18:25

Onsdag 21-08-24

Fællesstart

Varselssignal kl. 18:25

Onsdag 28-08-24

Fællesstart

Varselssignal kl. 18:25

Onsdag 04-09-24

Fællesstart

Varselssignal kl. 18:25

Onsdag 11-09-24

Respitstart

Første startende båd kl. 18:00

Onsdag 18-09-24

Fællesstart

Varselssignal kl. 17:55


6      KLASSEFLAG 

    Der vil ikke blive ført klasseflag, da alle både deltager i samme løb.


7      KAPSEJLADSOMRA°DE 

Kapsejladsomra°det er nord for Helsingør havn og fremgår af bilag til sejladsbestemmelserne. Se bilag 1. 


    BANE 

8.1      Dagens bane vil blive besluttet på° skippermøde, og den sejlede bane vil blive signaleret med talstandere på° dommerba°den før starten. Pa° banekortet, ses hvor de enkelte mærker er beliggende. Hvis der startes efter respit udgår signalgivning fra dommerbåden, i stedet vil banebeskrivelsen blive meldt på mail. Banebeskrivelse vil blive udsendt via mail til de tilmelde besætninger hurtigst muligt efter skippermødet


8.2    Der må ikke sejle i trafiksepareringen, hverken med eller mod trafikken. Det er dog tilladt at sejle i trafiksepareringen i umiddelbar behørig afstand af mærke 3 og mærke 6 i forbindelse med mærkerunding.


    MÆRKER 

9.1      Mærkerne der indgår i banen er som beskrevet i banekortet.
Mærke 1-6 er udlagte sø afmærkninger, mærke 7 er et udlagt mærke ud for dommerta°rnet. 


9.2      Et udlagt mærke nul (0), vil kunne blive lagt som topmærke efter starten.


9.3      Startlinjemærkerne vil være mellem 2 typisk orange mærker. 

Ma°llinjen mærke 9 vil være mellem udlagt orangebøje og dommerta°rnet. 


10     STARTEN

10.1    Startprocedurer ved fællesstart være, som beskrevet i RRS 26 og nedenfor.


Minutter før start 

Visuelt Signal 

Op/ned 

Lydsignal 

Betydning 

5 minutter 

Romertal I eller II 

Et 

Varselssignal 

4 minutter 

Signal flag P 

Et 

Klarsignal 

1 minut 

Signalflag P nedhales 

Et langt 

Et-minut-Signal 

Start 

Romertal nedhales 

Et 

Startsignal 

    

10.2     Deltagerne vil ved respitstart skulle, starte på et for den enkelte deltager beregnet individuelt GPS tidspunkt, der vil blive tildelt den enkelte båd, på dagen. Start tidspunkt vil blive beregnet på baggrund af forventet vindstyrke samt baneforhold/distance og DH-måltal.


10.3      Startlinjen vil være mellem udlagte orange kuglebøjer.
Alternativt kan der være udlagt en enkelt orange kuglebøje ud for Dommerta°rnet på° søndre mole. Dette bruges ved respitstart. 


10.4      En ba°d, som ikke er startet senest 4 minutter efter sit startsignal, vil blive noteret "ikke startet" uden høring. Dette ændrer RRS A4 og A5. 


11      MÆRKEFLYTNING OG BANEÆNDRING

For at ændre næste mærkes position vil kapsejladskomite´en enten flytte det oprindelige mærke (eller ma°llinjen) til en ny position eller udlægge et nyt mærke og fjerne det oprindelige mærke så° hurtigt, som det er praktisk muligt. 


Ved baneændring (afkortelse) vil dommerbåde fører signal flag ”Z” og afgive lydsignal. Dette betyder at målgang vil være mellem dommerbåden og nærliggende rundingsmærke. Rundingsmærket skal holdes på den side som beskrevet i den udsendte banebeskrivelse. Dette er en ændring til RRS 32 og 33. 


12      MA°LLINJE 

Ma°llinjen vil være mellem udlagt orange bøje og dommerta°rnet på° søndremole. Ved baneændring vil målgange være beskrevet som i del 11 ovenfor. 


13      STRAFSYSTEMER 

13.1     RRS 44.1 er ændret, så° to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf 


14     TIDSFRISTER OG SEJLADSTID 

14.1     Der gælder følgende tidsfrister: 

Klasse         Tidsfrist
Racing / Kapsejlende     2 timer 30 minutter

Cruising         2 timer 30 minutter 


14.2     Ba°de, som ikke fuldfører inden for 2 timer og 30 minutter efter den første ba°d har sejlet banen og har fuldført, vil blive noteret "ikke fuldført" uden høring. Dette ændrer RRS 35, A4 og A5. 


15     PROTESTER OG ANMODNINGER OM GODTGØRELSE 

15.1      Protestskemaer fås på° bureauet og skal afleveres der igen. 


15.2      Tidsfristen for protester og anmodninger om godtgørelse er 60 minutter, efter sidste ba°d har fuldført dagens sidste sejlads. 


15.3      Senest 30 minutter efter protestfristen vil der blive slået et opslag op på° den officielle opslagstavle for at informere deltagerne om høringer, hvor de enten er parter eller vidner. Høringer afholdes i protestrummet, som findes på° 1. sal. Starttidspunktet for høringerne meddeles på° opslagstavlen. 


15.4      Meddelelser om protester fra kapsejladskomite´en, den tekniske komite´ eller protestkomite´en vil blive slået op på° den officielle opslagstavle for at informere ba°de som krævet i RRS 61.1(b). 


15.5      Pa° den officielle opslagstavle vil der blive opslået en liste over ba°de, der under SI 13.2 er blevet straffet for at overtræde RRS 42. 


15.6      En ba°d kan ikke protestere mod overtrædelser af punkterne 10.3, 17, 20, 22, 24, 25 og 26. Dette ændrer RRS 60.1(a). Straffe for sådanne regelbrud kan være mildere end diskvalifikation, hvis protestkomite´en beslutter det. En sådan straf markeres med forkortelsen DP. 


16     POINTGIVNING 
16.1     Der anvendes lavpointsystemet ved udregning af serieresultatet (hele året) 


16.2      Deltagelse i 4 sejladser er krævet for at deltage i årets gennemgående serie. (se regel 26) 


16.3      Resultatet udarbejdes på baggrund af DH mål. 


17      SIKKERHED 

  • En ba°d, der udgår af en sejlads, skal informere kapsejladskomite´en om dette hurtigst muligt.


  • Fra når varselssignalet er lydt og indtil båden er i ma°l, skal alle deltagere være iført personligt opdriftsmiddel undtagen når der kortvarigt skiftes eller rettes på° personlig beklædning. Våddragt og tørdragt anses ikke som personligt opdriftsmiddel. 


  • I tilfælde af uheld hvor afhentning af udrykningskøretøj eller anden lægehjælp er nødvendig, vil handicapbroen ved midtemolen være det aftale samlingspunkt / afhentningssted.


  • Ba°de med en tilskadekommen skal kontakte dommerba°den/kapsejladsledelsen hurtigst muligt. 


18      UDSKIFTNING AF BESÆTNING 

Udskiftning af besætning er tilladt uden skriftlig godkendelse fra kapsejladskomite´en.


19      REKLAME 

Ba°de skal føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed. 


20      KAPSEJLADSKOMITE´ENS BA°DE 

Kapsejladskomite´ens ba°de kan føre arrangørens klubstander. 


21      RADIOKOMMUNIKATION 

Når en ba°d kapsejler, må° den hverken udsende eller modtage tale og datasignaler, som ikke er tilgængelige for alle ba°de, undtagen i nødsituationer. Denne restriktion gælder ikke mobiltelefoner. 


22     PRÆMIER 

Der uddeles følgende præmier: 

Der uddeles lodtrækningspræmier til alle startende både. Lodtrækningen finder sted i Helsingør Sejlklubs lokaler. 


22.1     Præmieoverrækkelse
Resultaterne vil blive annonceret i klubhuset og på° klubbens Facebook og hjemmeside hurtigst muligt efter sejladsens afslutning. Ved protester eller mangel på° beregner kan overrækkelsen blive udskudt til efterfølgende sejladsaften. 


23      ANSVARSFRASKRIVNING 

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på° deres egen risiko. (Se RRS 4, Beslutning om at deltage.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet. 


24      FORSIKRING 

Hver deltagende ba°d skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. 


25     NATIONSFLAGET 

Nationalflaget skal føres på både hvor besætningen ikke har kendskab til kapsejladsreglerne, men gerne vil deltage i sejladsen, kan denne båd sejle efter De Internationale Søvejsregler (IRPCAS) og skal fører nationalitetsflag


Bilag: SIGNAL OG BANEKORT 2024


Mærker: 

Mærke nr.:

Signalflag beskriver mærke nr. og om sejlingsretning:

BB             /              SB

Mærke beskrivelse:

Mærke 0

Udlagt ”Topmærke” der skal rundes som det første efter starten.

Mærke 1

Grønbøje udfor Ålsgårde

Mærke 2

Grøn bøje udfor Julebæk

Mærke 3

W3 (separationsbøje)

Mærke 4

Lappegrund syd YB (gul sort bøje)

Mærke 5

M

Grøn bøje syd for Lappegrund

Mærke 6

W4 (separationsbøje)

Mærke 7

Det udlagte orange startmærke

Mærke 8

T  

Udlagt mærke

Mærke 9

Mållinje (udlagt orange mærke og dommertårn)


Banekort:


Sponsors